Vitajte na stránke venovanej téme kúpna zmluva (alebo kúpnopredajná zmluva)

Kúpnopredajná zmluva sa môže riadiť ustanoveniami občianskeho alebo obchodného práva. Občiansky zákonník sa využíva vtedy, ak kupujúci a ani predávajúci nie sú podnikatelia a ani sa písomne nedohodli na použití občianskeho zákonníka, alebo je predmetom zmluvy nehnuteľnosť a obidva zmluvné strany sú v podnikateľskom vzťahu. Obchodný zákonník využívajú podnikateľské subjekty v prípade, ak je predmetom kúpy hnuteľnosť. Vzťahy, ktoré upravuje kúpnopredajná zmluva, sa však stávajú najčastejšími občianskoprávnymi a obchodnými vzťahmi v zmluvných sporoch. Aj preto je vhodné, aby pripomienkovanie kúpnopredajných zmlúv prebral do svojich kompetencií advokát alebo advokátska kancelária. Často sa totiž takáto zmluva uzaviera bez toho, aby sa obidve zmluvné strany oboznámili s právnym významom vlastníctva. Kúpnopredajná zmluva znamená pre predávajúceho povinnosť predmet kúpy odovzdať kupujúcemu do vlastníctva (napríklad rodinný dom alebo auto). A naopak, kupujúci nadobúda povinnosť prevziať tento predmet kúpy a podľa dohodnutých zmluvných podmienok je povinný zaň zaplatiť určenú cenu. Z tohto titulu musí kúpnopredajná zmluva presne a úplne obchodným menom vymedziť zmluvné strany kupujúceho a predávajúceho, podľa zápisu v živnostenskom, prípadne obchodnom registri. Predmetom takejto zmluvy môže byť vec určená jednotlivo alebo podľa druhu, vec určená úhrnom, vec hromadná, vec celá alebo spoluvlastníckym podielom k nej. Samostatne nie je možné predať len súčasť veci. Predmet kúpy však nemusí existovať v čase, kedy je kúpnopredajná zmluva uzavretá, za prísľubu kupujúceho, že zaplatí primeranú cenu za veci vzniknuté v budúcnosti a to nezávisle od ich skutočnej kvantity a kvality. Medzi ďalšie náležitosti kúpnopredajnej zmluvy patria všetky povinnosti predávajúceho, vymedzenie vád tovaru a záruk za akosť, náležitosti nadobudnutia vlastníckeho práva, všetky povinnosti kupujúceho a určenie nebezpečenstiev a povahy škôd na tovare spolu s identifikáciou zodpovednosti u zmluvných strán. V záujme predchádzania prípadným sporom možno konštatovať, že kúpnopredajná zmluva vyžaduje viac než len konvenčnú znalosť jej úpravy.